PAGEHOOK

Zmień swoją stronę internetową w narzędzie do zarabiania pieniędzy!

Stosuj oferty ograniczone czasowo i analizuj kampanie reklamowe, aby generować większe zyski z mniejszych budżetów.

Zwiększ sprzedaż

podczas kampanii

Zmniejsz koszty

i pozyskuj więcej klientów

Analizuj wyniki

i ulepszaj strategie

Poznawaj strategie

stosowane przez praktyków

FUNKCJONALNOŚĆ

Narzędzia, które pomogą rozwinąć Twój biznes

HOT

Popchnij Klientów w kierunku sprzedaży

Licznik, który odlicza czas do końca promocji powinien być jak delikatny wiatr w plecy, który popycha Klienta w kierunku dokończenia transakcji?.One Time Offer to strategia marketingowa, które pozostaje aktualna mimo upływu lat i pozwala na szybki zwrot kosztów reklamy. Kluczem do jej skuteczności jest dobranie odpowiednich narzędzi, takich jak rozwiązanie CountHook.Właściwe zastosowanie liczników w projektowaniu ścieżek marketingowych potrafi zwielokrotnić sprzedaż i przyspieszyć decyzje zakupowe. Strategia sprzedażowa wdrożona bez tego typu haczyka to tylko przedsmak prawdziwej sprzedaży.

NEW

Wyśledź nawyki Kupujących

Ile byłaby warta dla Ciebie wiedza, dzięki której dowiesz się, która konfiguracja działań marketingowych działa, a która tylko przepala budżet?Dzięki VisitorHook wiesz dokładnie, na jakim etapie swojej strategii sprzedaży tracisz najwięcej. Tak dokładna analiza danych pojedynczego klienta to klucz do tego, aby działania marketingowe, które działają z dużą dozą prawdopodobieństwa zamienić w takie, które zadziałają na pewno.

NEW

Rozwiń swój biznes

Narzędzia to tylko wierzchołek góry lodowej, fundamentem wszystkich działań jest niezbędna wiedza, którą przygotowaliśmy dla Ciebie, abyś jak najlepiej wykorzystał potencjał płynący w Twoich stronach internetowych.

Dla kogo jest PageHook?

Dla przedsiębiorców, marketerów i organizatorów wydarzeń, którzy chcą zwiększyć sprzedaż na swoich stronach internetowych..

Dlaczego PageHook?

Prócz sprawdzonych rozwiązań, nauczymy Cię z nich korzystać, abyś mógł rozwinąć swój biznes za pomocą Internetu, nawet jeśli nie jesteś informatykiem.

CENNIK

Wybierz pakiet dla siebie

BEZPŁATNY NA ZAWSZE

0 == zł==

1 Licznik

1 Analizator

1 000 Wyświetleń

START NA 1 MIESIĄC

47 zł za 1 miesięc

Bez limitu Liczników

Bez limitu Analizatorów

150 000 Wyświetleń / miesiąc

START NA 12 MIESIĘCY

397 zł za 12 miesięcy

Bez limitu Liczników

Bez limitu Analizatorów

150 000 Wyświetleń / miesiąc

Potrzebujesz indywidualnego pakietu?

Napisz do nas: kontakt@pagehook.io

POMOC

Pytania i odpowiedz

Czy otrzymam fakturę?

Tak, do każdej transakcji wystawiamy fakturę z polskiej firmy.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas: kontakt@pagehook.io

Rozwiń swój biznes!

Wypróbuj narzędzia do zwiększania sprzedaży.

administrator danych

RobieTo Magdalena Sadowska
Benisławskiego 19C
81-173 Gdynia
NIP: 5861013136

REGULAMIN USŁUG

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
przez RobieTo Magdalenę Sadowską za pośrednictwem Serwisu https://PageHook.io.

§ 1. DEFINICJE
1. Administrator – administratorem serwisu jest Magdalena Sadowska, przedsiębiorca z działalnością gospodarczą zarejestrowaną jako:
RobieTo Magdalena Sadowska, z siedzibą przy ul. Benisławskiego 19C/3, 81-173 Gdynia,
NIP: 5861013136
2. Cennik - cennik Usług świadczonych przez Administratora dostępnych w Serwisie;
3. Konsument - podmiot w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Konto Usługobiorcy - część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła,
za pośrednictwem której Usługobiorca ma dostęp do Systemu i może korzystać z Usług;
5. Link aktywacyjny - wygenerowanie na skutek opłaconego zamówienia na Usługę indywidualnie przypisanego do Usługobiorcy kodowanego łącza, którego uzupełnienie
o kod dostępu umożliwia dostęp do Konta Usługobiorcy;
1. Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy
z tytułu Usług świadczonych w trybie abonamentowym rozpoczynający się w momencie wykupienia usługi, a kończący się z dniem jego wygaśnięcia lub osiągnięcia limitów wybranego pakietu.
2. Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę w wysokości określonej
w Cenniku tytułem korzystania z Usług w danym okresie rozliczeniowym;
3. Pakiet Usług - pakiet Usług oferowanych przez Usługodawcę Usługobiorcy, którego szczegółowy zakres określa informacja zamieszczona w Serwisie;
4. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 14 września 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1954);
5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną;
6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie Usług oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.pagehook.io.
8. System - oprogramowanie dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) dostarczane przez Usługodawcę Usługobiorcy na podstawie Umowy, dodatki do stron internetowych tj. liczniki / timery, analizatory ruchu itp.
9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy, poprzez przekaz danych
na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń
do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
10. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik oraz informacje o Pakietach Usług, które są dostępne w Serwisie;
11. Usługi - bezpłatne i odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na zapewnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy dostępu do Systemu oraz jego prawidłowego funkcjonowania;
12. Usługobiorca – podmiot, który korzysta z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który nie jest Konsumentem;
13. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, Cennika i Pakietu Usług dostępnych w Serwisie - jak w punkcie 1 § 1.
14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystając z Serwisu, w tym składając zamówienia na oferowane przez Administratora Usługi, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usług.
§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNEKorzystanie z Serwisu, w tym w szczególności korzystanie z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:
• dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet,
• zainstalowanie przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. najnowsze wersje Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari.
• posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
§ 4. KORZYSTANIE Z SERWISU1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy:
• zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
• założenie Konta Usługobiorcy i składanie zamówień na Pakiety Usług,
• korzystanie z Usług,
• przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
• respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez
co należy rozumieć między innymi: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc
i nienawiść,
• niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy,
• niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich.
3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie
na własny użytek i w celu realizacji zawartej Umowy. Używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w innych celach wymaga odrębnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługobiorcy.
4. W przypadku gdy Usługobiorca, korzystając z Serwisu, dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy
i osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu
do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany. Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
5. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do Serwisu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu i realizacji Usług wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu czy łączności
z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorców.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z USŁUG1. Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim założeniu darmowego Konta Usługobiorcy, zaakceptowaniu Regulaminu, zapoznaniu się z Cennikiem, informacjami o Pakietach Usług
i instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie oraz w przypadku usług odpłatnych - uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
2. Założenie Konta Usługobiorcy następuje poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji oraz podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym wraz z adresem poczty elektronicznej.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta Usługobiorcy.
4. Usługobiorcy mogą korzystać z Usług w następujący sposób:
• Bezpłatnie – w ramach darmowego pakietu/usługi jednorazowej itp.
• Odpłatnie – w ramach wariantów/pakietów dostępnych na stronie: www.pagehook.io.
5. Okres abonamentowy świadczenia Usług wynosi odpowiednio 180 dni/365 dni, przy czym wybór dokonywany jest przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia na Usługę. Czas trwania Usługi w ramach wykupionego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
6. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia jej zawarcia przez Usługobiorcę, które następuje poprzez naciśnięcie na Link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta Usługobiorcy.
7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
8. Zamówienia na Usługi są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 przez cały rok kalendarzowy oraz realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski/UE.
9. Zamówione Usługi bezpłatne zostaną aktywowane w terminie 24 h od potwierdzenia ich zamówienia przez Usługobiorcę, zaś zamówione Usługi odpłatne w terminie 24 h
od zaksięgowania na koncie Usługodawcy Opłaty abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od wybranego Pakietu Usług zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w Serwisie (Cennik, Pakiet Usług).
10. Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i po zakończeniu Usługi bezpłatnej, ma możliwość zawarcia Umowy odpłatnej poprzez dostępne opcje w panelu. O zakończeniu Usługi bezpłatnej i możliwości zawarcia Umowy odpłatnej Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
11. Usługobiorca w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i Pakietu Usług. W tym celu należy dokonać zmiany w Koncie Usługobiorcy lub przekazać informację Usługodawcy za na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io. Nowy okres rozliczeniowy w ramach nowego pakietu Usług zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu rozliczeniowego.
§ 6. PŁATNOŚCI1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną z góry w momencie potwierdzenia zamówienia Usługi, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo
do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.
2. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
3. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w oparciu o prawidłowe dane wskazane podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć czy ma być wystawiona Faktura VAT. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie do 3 dni od jej wystawienia.
4. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
5. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.
6. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.
§ 7. ROZWIĄZYWANIE UMÓW1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
• w odniesieniu do Usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy – w chwili złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta (poprzez wprowadzenie zmian w Koncie Usługobiorcy lub przesłanie deklaracji usunięcia konta na adres e-mail Usługodawcy),
• w odniesieniu do Usługi świadczonej bezpłatnie – po upływie terminu jej trwania
i w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej za Usługę płatną;
• w odniesieniu do Usługi świadczonej odpłatnie - z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy Okres rozliczeniowy, przez co należy rozumieć brak uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy.
2. Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy w Systemie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni.
4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni.
5. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
• Podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
• Uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.
§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, a zwłaszcza Systemu
i świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając
ją na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io lub za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie .
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać :
• login/adres e-mail przypisany Usługobiorcy oraz dane kontaktowe,
• przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
• proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.
4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io.
§ 9. WSPARCIE TECHNICZNE, KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE1. W trakcie obowiązywania Umowy Usługobiorca ma możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z korzystaniem z Usługa w ramach Opłaty abonamentowej.
2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu
na adres e-mail: kontakt@pagehook.io ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości i błędów w Systemie.
3. Wsparcie techniczne Usługodawcy nie ma zastosowania do:
• elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Usługobiorcę,
• błędów, które powstały w wyniku nieuprawnionej ingerencji Usługobiorcy
w ustawienia Usługi,
• problemów wynikających z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych, które są niezbędne do korzystania z Usługi.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu
w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych.
5. Prace konserwacyjne i przerwy techniczne, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POUFNOŚĆ1. Użytkownicy korzystając z Serwisu (zakładanie Konta Użytkownika, składanie zamówienia na Usługi) przekazują Usługodawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer konta bankowego….
2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - jak w punkcie 1 § 1.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu Świadczenia usług drogą elektroniczną,
w tym w szczególności w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczenia Umów.
5. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych,
w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usługobiorców wraz z informacjami na temat Polityki Cookies znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z USŁUG1. Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim założeniu darmowego Konta Usługobiorcy, zaakceptowaniu Regulaminu, zapoznaniu się z Cennikiem, informacjami o Pakietach Usług
i instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie oraz w przypadku usług odpłatnych - uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
2. Założenie Konta Usługobiorcy następuje poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji oraz podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym wraz z adresem poczty elektronicznej.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta Usługobiorcy.
4. Usługobiorcy mogą korzystać z Usług w następujący sposób:
• Bezpłatnie – w ramach darmowego pakietu/usługi jednorazowej itp.
• Odpłatnie – w ramach wariantów/pakietów dostępnych na stronie: www.pagehook.io.
5. Okres abonamentowy świadczenia Usług wynosi odpowiednio 180 dni/365 dni, przy czym wybór dokonywany jest przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia na Usługę. Czas trwania Usługi w ramach wykupionego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
6. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia jej zawarcia przez Usługobiorcę, które następuje poprzez naciśnięcie na Link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta Usługobiorcy.
7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
8. Zamówienia na Usługi są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 przez cały rok kalendarzowy oraz realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski/UE.
9. Zamówione Usługi bezpłatne zostaną aktywowane w terminie 24 h od potwierdzenia ich zamówienia przez Usługobiorcę, zaś zamówione Usługi odpłatne w terminie 24 h
od zaksięgowania na koncie Usługodawcy Opłaty abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od wybranego Pakietu Usług zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w Serwisie (Cennik, Pakiet Usług).
10. Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i po zakończeniu Usługi bezpłatnej, ma możliwość zawarcia Umowy odpłatnej poprzez dostępne opcje w panelu. O zakończeniu Usługi bezpłatnej i możliwości zawarcia Umowy odpłatnej Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
11. Usługobiorca w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i Pakietu Usług. W tym celu należy dokonać zmiany w Koncie Usługobiorcy lub przekazać informację Usługodawcy za na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io. Nowy okres rozliczeniowy w ramach nowego pakietu Usług zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu rozliczeniowego.
§ 6. PŁATNOŚCI1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną z góry w momencie potwierdzenia zamówienia Usługi, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo
do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.
2. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
3. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w oparciu o prawidłowe dane wskazane podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć czy ma być wystawiona Faktura VAT. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie do 3 dni od jej wystawienia.
4. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
5. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.
6. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.
§ 7. ROZWIĄZYWANIE UMÓW1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
• w odniesieniu do Usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy – w chwili złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta (poprzez wprowadzenie zmian w Koncie Usługobiorcy lub przesłanie deklaracji usunięcia konta na adres e-mail Usługodawcy),
• w odniesieniu do Usługi świadczonej bezpłatnie – po upływie terminu jej trwania
i w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej za Usługę płatną;
• w odniesieniu do Usługi świadczonej odpłatnie - z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy Okres rozliczeniowy, przez co należy rozumieć brak uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy.
2. Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy w Systemie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni.
4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni.
5. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
• Podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
• Uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.
§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, a zwłaszcza Systemu
i świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając
ją na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io lub za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie .
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać :
• login/adres e-mail przypisany Usługobiorcy oraz dane kontaktowe,
• przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
• proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.
4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@pagehook.io.
§ 9. WSPARCIE TECHNICZNE, KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE1. W trakcie obowiązywania Umowy Usługobiorca ma możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z korzystaniem z Usługa w ramach Opłaty abonamentowej.
2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu
na adres e-mail: kontakt@pagehook.io ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości i błędów w Systemie.
3. Wsparcie techniczne Usługodawcy nie ma zastosowania do:
• elementów, które podlegają samodzielnej modyfikacji przez Usługobiorcę,
• błędów, które powstały w wyniku nieuprawnionej ingerencji Usługobiorcy
w ustawienia Usługi,
• problemów wynikających z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych, które są niezbędne do korzystania z Usługi.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu
w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych.
5. Prace konserwacyjne i przerwy techniczne, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.
§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POUFNOŚĆ1. Użytkownicy korzystając z Serwisu (zakładanie Konta Użytkownika, składanie zamówienia na Usługi) przekazują Usługodawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer konta bankowego….
2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - jak w punkcie 1 § 1.
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu Świadczenia usług drogą elektroniczną,
w tym w szczególności w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczenia Umów.
5. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych,
w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usługobiorców wraz z informacjami na temat Polityki Cookies znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 01.12.2020 r

Drogi Użytkowniku i Usługobiorco,
Administrator, jako właściciel serwisu https://pagehook.io dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Dbamy o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rejestrujesz konto w naszym serwisie i korzystasz z usług, jak również gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, zapisujesz się na newsletter czy odwiedzasz nasze kanały w mediach społecznościowych. Działamy zgodnie z literą prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).
W niniejszym dokumencie chcemy przedstawić Ci najistotniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dla uproszczenia zestawiliśmy je w formie pytań i odpowiedzi. Wszystko po to, abyś dowiedział się w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane oraz kto ma do nich dostęp oraz jakie przysługują Ci prawa.Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest RobieTo Magdalena Sadowska z siedzibą przy ul. Benisławskiego 19C3, 81-173 Gdynia NIP 5861013136.
W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: kontakt@pagehook.io.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• w celu prowadzenia konta usługobiorcy – dane osobowe, które nam przekazujesz przy rejestracji
są niezbędne, abyś mógł złożyć zamówienie naszych usług;
• w celu realizacji usług – dane osobowe, które nam przekazujesz są niezbędne do zrealizowania zamówienia, rozliczenia umowy i ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń,
• w celu udzielania Ci odpowiedzi na pytania skierowane do nas telefoniczne lub drogą elektroniczną,
w tym również za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej i poszczególnych kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn itp.)
• w celu wysłania Ci newslettera – na podstawie Twojej zgody na jego otrzymywanie,
• w celu marketingowym i statystycznym – informacje o wizytach na naszej stronie internetowej
i w mediach społecznościowych wiążą się z promocją i rozwojem PAGE HOOK oraz pracą nad ulepszaniem produktów i jakością świadczonych przez nas usług;
W oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy dane osobowe?
Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych stanowią odpowiednio:
• umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.
1 lit. b RODO),
• właściwe przepisy prawa, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (6 ust. 1 lit. c RODO), np. regulacje określające zakres danych, które musimy wskazać
na fakturze,
• nasz tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby prowadzić działania marketingowe, tworzyć statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu i utrzymywać z Tobą relacje biznesowe (6 ust. 1 lit. f RODO),
• Twoja zgoda wrażona w sposób jednoznaczny i dobrowolny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku, gdy o taką zgodę poprosimy i zostanie nam udzielona, np. jeśli zechcesz otrzymywać newsletter;
• ustalenia, dochodzenia czy egzekucji roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wszczęciu postępowań i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba
że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych czy terminów dochodzenia roszczeń.
Czy udostępniamy dane innym podmiotom?
W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się niezbędne, abyśmy mogli
w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać nasze zobowiązania umowne oraz prowadzić działalność gospodarczą. Każdorazowo jednak, przed udostępnieniem danych osobowych, wymagamy od ich odbiorcy zagwarantowania odpowiedniej ochrony i poufności.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać:
• podmiotom współuczestniczącym w wykonaniu przez nas umów, np. biurom rachunkowym, dostawcom usług informatycznych i marketingowym,
• upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do Twoich danych jest niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,
• uprawnionym organowym państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?
Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Jeżeli jednak
w związku ze sprzedażą naszych produktów i realizacją usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Jednocześnie informujemy, że prowadząc nasz serwis korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO będą to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Zapewniamy zatem, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
Czy przetwarzając dane osobowe podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w szczególności takich, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób.
Czy wykorzystujemy tzw. ciasteczka?
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. Cookies („ciasteczka”), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, PageHook’a). Dzięki Cookies gromadzimy anonimowe dane o wizytach na stronach naszego serwisu, które następnie możemy wykorzystywać do usprawniania dostępnych w serwisie funkcji, identyfikacji błędów czy też naszych działań marketingowych.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają wykorzystywanie Cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą jednak blokować i ograniczać instalowanie plików Cookies według własnego uznania za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub przy pomocy jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań. Jednakże informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. może spowodować dłuższy okres ładowania się strony czy ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności lub polubieniu strony na Facebooku.
Jak chronimy Twoje dane?
W celu zapewnienia wysokiego i spójnego stopnia ochrony stosujemy adekwatne do przetwarzania zabezpieczenia środowiska informatycznego, jak również środki techniczno-organizacyjne, wśród których znajdują się miedzy innymi:
a) szyfrowanie protokołem TLS,
b) tworzenie kopii bezpieczeństwa,
c) wyposażenie centrów danych w mechanizmy ochrony danych,
d) przeprowadzanie regularnych testów poziomu bezpieczeństwa,
e) monitoring bezpieczeństwa danych osobowych,
f) minimalizowanie ryzyka potencjalnych nadużyć oraz szybkie reagowanie w przypadku ich zaistnienia,
g) wdrażanie polityki ochrony danych,
h) zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania
i usług,
i) umożliwienie dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
j) tworzenie i regularna zmiana haseł dostępu do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.
Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?
Osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach,
po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.
Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli wystąpisz do nas z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ustosunkujemy się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Cię
o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Jak można zaskarżyć nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych?
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy możemy zmieniać naszą Politykę Prywatności?
Tak. Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowujemy do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też, nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji w naszym serwisie, a w przypadku istotnych zmian zarejestrowanym usługobiorcom wyślemy odrębne powiadomienia drogą elektroniczną.